Upisi

KAKO UPISATI DIJETE U VRTIĆ?
Ovdje možete pronaći svu dokumentaciju koja je potebna za upis djeteta u vrtić
Kindori

Upisi u Dječji vrtić Ivančica- Lobor vršit će se za djecu od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne Novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) u redoviti (desetosatni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima koji će se provoditi u:

 

Zahtjev za upis podnose roditelji u pravilu ako stanuju na području na kojem djeluje Dječji vrtić Ivančica – Lobor, odnosno ako imaju interes za program koji nudi Dječji vrtić Ivančica – Lobor, a ne žive na području na kojem djeluje Dječji vrtić Ivančica – Lobor.

Uz zahtjev za upis roditelji prilažu
policijske uprave (preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta
– za dijete roditelja – poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o priznatom statusu,
– za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja,
– za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) – presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
– za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ,
– za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
– za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela).
Dječjeg vrtića za polaznika sa svojeg područja

Napomena

  1. Određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani, ako ga roditelji koriste
  2. AKO SE VIŠE ČINJENICA DOKAZUJE ISTIM DOKAZOM TAJ DOKAZ NIJE POTREBNO PRILAGATI VIŠE PUTA!!!
  3. Roditelji prilažu samo dokaze o činjenicama koje se tiču njih i djeteta, što znači da nije potrebno prilagati sve navedene dokaze pod točkom 5. (dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu) već samo one koje se odnose na njih.
  4. Dokazi se prilaži u preslikama, a originali se u slučaju potrebe daju na uvid.

kontaktirajte nas za sva dodatna pitanja!