Natječaj za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Ivančica-Lobor za odgojno-obrazovnu 2022./2023. godinu

Na temelju članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor (KLASA: 601-02/21-01/03, URBROJ:
2211/05-21-04, KLASA: 601-02/21-01/03, URBROJ: 2211/05-21-08) i članka 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Ivančica-Lobor (KLASA: 601- 02/21-01/04, URBROJ: 2211/05-21-06), ravnateljica Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor objavljuje Natječaj za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Ivančica-Lobor za odgojno-obrazovnu 2022./2023. godinu.

U nastavku možete preuzeti natječaj u cijelosti te zahtjev i inicijani obrazac:

1. Natječaj za upis djece 2022_2023
2. Zahtjev za upis djeteta
3. Inicijalni obrazac