PODSJETNIK : „ZAŠTO TREBAMO ISPRIČNICU NAKON BOLESTI?“

Nakon svake bolesti, da bi dijete moglo krenuti natrag u vrtić potrebno je imati liječničku ispričnicu kojom se dokazuje da je dijete sada zdravo.

U dječjim vrtićima prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju te Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima nužno je voditi zdravstvenu dokumentaciju i evidenciju. Navedeno između ostaloga podrazumijeva i evidenciju svih izostanaka djece  zbog bolesti s dijagnozom i vremenom trajanja bolesti. Prema podacima na ispričnici pratimo izostanke djece zbog zdravstvenih razloga, evidentiramo u zdravstveni karton djeteta i na kraju pedagoške godine prezentiramo u službenom izvješću.

Cilj ovog praćenja je praćenje i kontrola epidemiološke situacije radi poduzimanja pravovremenih mjera za zaštitu zdravlja djece u kolektivu i sprečavanju širenja zaraznih bolesti.

Vaša zdravstvena voditeljica